นายกฯ โชว์วิสัยทัศน์ ในการประชุม IMT-GT Summit เสนอพลิกโฉม 3 อุตฯจุดแข็งไทย

Facebook
Twitter
LinkedIn

28 ตุลาคม 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วม ประชุมระดับผู้นำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย ครั้งที่ 13 (IMT-GT Summit) ผ่านระบบการประชุมทางไกล พร้อมผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน 3 ฝ่าย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายกรัฐมนตรี เสนอแนวทางความร่วมมือของ IMT-GT เพื่อ พลิกโฉม 3 อุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็ง ได้แก่

1.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนการเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกัน โดยเฉพาะเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงแนวคิด รวมถึงโครงการความร่วมมือระหว่างอุทยานธรณีโลก 3 ประเทศ

2.อุตสาหกรรมการเกษตร ส่งเสริมและมุ่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาด

3.อุตสาหกรรมฮาลาล ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก พร้อมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs

นายกฯ โชว์วิสัยทัศน์ ในการประชุม IMT-GT Summit เสนอพลิกโฉม 3 อุตฯจุดแข็งไทย

พร้อมเสนอปัจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรมหลักของ IMT-GT ได้แก่ ความเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ ความร่วมมือด้านพิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การเสริมสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมควบคู่กับโครงการเมืองสีเขียว และโครงการตามแผนการลงทุนกรอบการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน รับ “โมเดลเศรษฐกิจ BCG”( เศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green Economy )ของไทย

ระยะต่อไป การขับเคลื่อน IMT-GT จะต้องสอดรับกับเป้าหมาย SDGs(เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Source: nationtv.tv